CELE FUNDACJI

 

*      stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo- społecznych,

*      wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie;

*      wspomaganie inicjatywom regionalnym w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej, - prowadzenie doradztwa oraz szkoleń mających na celu zwalczanie bezrobocia;

*      wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój aktywizacje regionu;

*      wspieranie rozwoju prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw;

*      udzielanie bezzwrotnych dotacji finansowych na różne akcje charytatywne, domy pomocy społecznej, domy dziecka, lokalną służbę zdrowia (doposażenie w sprzęt medyczny), szczepienia dzieci z ubogich rodzin przeciwko żółtaczce, rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym, zdolnych młodych ludzi, różnorodne imprezy kulturalno-sportowe (w tym po raz wtóry wojewódzką spartakiadę dzieci niepełnosprawnych w m. Morąg) itp